حالت گردینت

حالت خطی

بالا - پایین

حالت خطی

چپ و راست

دایره شعاعی

حالت وسط

دایره شعاعی

چپ - پایین

بیضی شعاعی

وسط - پایین

بیضی شعاعی

بخش ویجت

حالت خطی

حالت روشن